Shakur Sir and Dharam Prakash

Director
Shakur Sir and Dharam Prakash profile picture
0%
Total Movies: 1
Sahi: 0 Nahi: 1

Average Critic Rating:


-

Shakur Sir and Dharam Prakash - Filmography

Movie Name Role SahiScore Release Earnings ( CR)
Director 34% Jan 2012 0.5