Sham Mashalkar

Actor
Sham Mashalkar profile picture
40%
Total Movies: 5
Sahi: 2 Nahi: 3

Average Critic Rating:


-

Sham Mashalkar - Filmography

Movie Name Role SahiScore Release Earnings ( CR)
Actor 48% Apr 2010 -
Actor 48% Nov 2009 -
Actor 53% Nov 2008 -
Actor 89% Oct 2007 -
Actor 20% Apr 2007 -